Algemene voorwaarden

Inhoud

DEEL I ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aan HRKracht verbonden personen: degenen die voor of ten behoeve van HRKracht, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest;
 • BW: Burgerlijk Wetboek;
 • Bemiddelingsvergoeding: de vergoeding die HRKracht in rekening brengt in verbandmet een plaatsing;
 • Freelancer: de zelfstandige natuurlijke persoon of rechtspersoon die wordt ingezet indiens hoedanigheid als HR professional;
 • Freelanceovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen HRKracht en deOpdrachtgever op grond waarvan (een) Freelancer(s) werkzaamheden verricht(en) ten behoeve van de Opdrachtgever;
 • HRKracht (KvK-nummer 71716998), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die actief is met bemiddeling van zelfstandige HRM professionals (freelancers) en overige intermediaire diensten alsmede met werving en selectie van voornoemde professionals alsook het uitvoeren van opdrachten in eigen beheer;
 • Derden: een andere partij dan HRKracht of Opdrachtgever, veelal een door HRKracht te selecteren partij aan wie uitvoering van overeengekomen opdrachten wordt gedelegeerd middels onder aannemingsovereenkomst;
 • Introductie: de vrijblijvende introductie van een Kandidaat door HRKracht bij de Opdrachtgever zonder dat de Opdrachtgever daartoe aan HRKracht een opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt middels een Introductiebrief;
 • Introductiebrief: de brief die HRKracht stuurt ter vrijblijvende introductie van een Kandidaat bij de Opdrachtgever en waarin de voorwaarden staan beschreven waaronder HRKracht de desbetreffende Kandidaat aanbiedt;
 • Kandidaat: degene die door HRKracht aan de Opdrachtgever wordt geïntroduceerd met het doel dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) tot stand komt;
 • Opdrachtgever: het bedrijf waar de Freelancer zijn werkzaamheden feitelijk uitvoert of ten behoeve waarvan HRKracht diensten verricht op het gebied van werving en selectie van HRM professionals;
 • Opdrachtbevestiging: het document waarin de tussen HRKracht en de Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden voor de Wervingsopdracht zijn vastgelegd;
 • Plaatsing: het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/ of voor derden een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) overeenkomt met de door HRKracht in het kader van een Wervingsopdracht of Introductie aangeboden Kandidaat;
 • Wervingskosten: de kosten voor werving van een Kandidaat, te betalen door de Opdrachtgever aan HRKracht;
 • Wervingsopdracht: de opdracht van de Opdrachtgever aan HRKracht om een Kandidaat te werven en te selecteren met het doel dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook tot stand komt.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan HRKracht wordt gegeven, alsmede op alle rechtsverhoudingen (waaronder begrepen aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten) als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan HRKracht verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door HRKracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door HRKracht, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan HRKracht verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Tenzij dat door HRKracht uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Het staat HRKracht vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of – indien HRKracht dat nodig acht -met inschakeling van derden. HRKracht zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. HRKracht is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. HRKracht zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de Opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken. De Opdrachtgever vrijwaart HRKracht en de aan HRKracht verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever.


ARTIKEL 3. WIJZIGINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door HRKracht eenzijdig worden gewijzigd lopende de overeenkomst. HRKracht zal de Opdrachtgever van een eventuele wijziging schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Tenzij de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na verzending van de schriftelijke kennisgeving van HRKracht schriftelijk bericht dat hij niet met de wijziging instemt, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats van de op dat moment geldende algemene voorwaarden.


ARTIKEL 4. VERWERKING (PERSOONS)GEGEVENS

De Opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen HRKracht de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen HRKracht voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is, bijvoorbeeld in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De Opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder, maar niet alleen, e-mail en internet.


ARTIKEL 5. ALGEMENE ZAKEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32119613 en zijn te raadplegen op www.hr-kracht.nl.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid de mannelijke vorm gebruikt. Overal waar de mannelijke vorm staat, is ook de vrouwelijke vorm bedoeld.
 3. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Alle wijzigingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de Freelanceovereenkomst, de Wervingsopdracht, de Projectovereenkomst en/of de Introductiebrief dienen schriftelijk en rechtsgeldig ondertekend vastgelegd te worden.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. HRKracht en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. De rechtsverhouding tussen HRKracht en de Opdrachtgever, alsmede een eventuele aansprakelijkheidstelling, is onderworpen aan Nederlands recht.
 7. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.


DEEL II BEPALINGEN INZAKE OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT MET OPDRACHTGEVERS IN VERBAND MET HET INSCHAKELEN VAN FREELANCERS

ARTIKEL 6. TOTSTANDKOMING VAN EEN FREELANCEOVEREENKOMST

 1. De Freelanceovereenkomst komt tot stand op het moment dat HRKracht de Freelanceovereenkomst voor akkoord ondertekend van de Opdrachtgever retour heeft ontvangen.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Freelanceovereenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.
 3. De Freelanceovereenkomst wordt te allen tijde aangegaan voor bepaalde tijd en zal nimmer worden geacht te zijn gesloten voor onbepaalde tijd.


ARTIKEL 7. DUUR EN BEËNDIGING FREELANCE OVEREENKOMST

 1. De geschatte duur van de werkzaamheden staat expliciet vermeld in de Freelanceovereenkomst. Deze geschatte duur kan bepaald zijn door een te behalen resultaat, voltooiing van het project of het aflopen van de vooraf bepaalde termijn.
 2. De Freelanceovereenkomst kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden in geval van een dusdanig ernstige tekortkoming in de naleving van de Freelanceovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden dat redelijkerwijs van de andere partij niet kan worden verlangd om verder te gaan met de uitvoering.
 3. Ieder der partijen kan de Freelanceovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van redenen, tussentijds beëindigen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist indien de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of voorlopige surséance van betaling wordt verleend.


ARTIKEL 8. ZELFSTANDIGHEID FREELANCER

 1. De Freelancer voert de overeengekomen werkzaamheden uit in de zelfstandige uitoefening van diens beroep (natuurlijk persoon) of bedrijf (rechtspersoon).
 2. De Opdrachtgever is ermee bekend dat het de Freelancer vrij staat om opdrachten voor derden uit te voeren, naast de Freelanceovereenkomst.
 3. Omdat de Freelancer is aangetrokken in verband met diens expertise welke benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever, zal de Freelancer die natuurlijk persoon is de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden in beginsel persoonlijk verrichten.
 4. De Freelancer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en expertise en zonder toezicht of leiding van de kant van HRKracht of de Opdrachtgever.
 5. De Freelancer kan (onderdelen van) de werkzaamheden uitbesteden aan een derde, mits tevoren gemeld aan zowel de Opdrachtgever en HRKracht en als beide partijen zich daarmee,  gezien de aard van de Freelanceovereenkomst, kunnen verenigen.
 6. De Freelancer is vrij om de tijd, benodigd voor het uitvoeren van de Freelanceovereenkomst, zelf in te delen, mits vooraf gemeld aan de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.


ARTIKEL 9. FACTURATIE EN TARIEFSTELLING

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Freelanceovereenkomst worden door de Freelancer gewerkte uren maandelijks door HRKracht aan de Opdrachtgever gefactureerd op basis van door zowel de Freelancer als de Opdrachtgever bevestigde urenstaten.
 2. Eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van de Freelanceovereenkomst worden door HRKracht één-op-één door gefactureerd aan de Opdrachtgever. HRKracht zal bewijsmiddelen dat deze kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld een inkoopfactuur, meezenden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden facturen van HRKracht binnen 30 dagen na factuur datum te betalen. Wanneer binnen 30 dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is HRKracht gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de declaratie. HRKracht is gerechtigd haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten indien de Opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. HRKracht adviseert een passende Freelancer aan de Opdrachtgever. HRKracht zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.
 2. Wanneer de Opdrachtgever schade lijdt door toerekenbaar toedoen van de Freelancer, is de Freelancer per gebeurtenis aansprakelijk te stellen.
 3. Aansprakelijkstelling geschiedt door het toezenden van een aangetekend schrijven door de Opdrachtgever, in overleg met HRKracht, aan de Freelancer, waarin duidelijk de aard en toedracht van de gebeurtenis alsmede de hoogte van de schade omschreven dienen te zijn.


ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING

 1. HRKracht legt de door haar ingezette Freelancers de verplichting op om alle vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever, zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, financiële of technische gegevens dan wel klantgegevens, waarover de Freelancer in het kader van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen c.q. de Freelancer redelijkerwijs kan bedenken, dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Daarbij geldt dat alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever deze gegevens aan derden mogen worden verstrekt, tenzij het gaat om gegevens die van publieke bekendheid zijn of indien de verstrekking mocht geschieden als gevolg van een onherroepelijk rechterlijk vonnis of een ondubbelzinnig wettelijk voorschrift.
 2. HRKracht is verplicht tot geheimhouding tegenover derden en niet gerechtigd de informatie die aan haar door de Freelancer of de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
 3. HRKracht zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar eventueel ingeschakelde derden.
 4. De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden en niet gerechtigd de informatie die aan haar door de Freelancer of HRKracht ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.


ARTIKEL 12. (INTELLECTUEEL) EIGENDOMSRECHT

 1. HRKracht zal zich ervoor inspannen met de Freelancer overeen te komen dat alle rechten, expliciet ook de intellectuele eigendomsrechten, die ontleend kunnen worden aan inspanningen geleverd door de Freelancer tijdens de duur van de Freelanceovereenkomst en ten dienste van de Freelanceovereenkomst, onverkort toebehoren aan de Opdrachtgever.
 2. De rechten met betrekking tot alle (geestes-) producten, die door HRKracht in het kader van de Freelanceovereenkomst worden gebruikt – waaronder begrepen de formule van HRKracht, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door HRKracht verrichte werkzaamheden– waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij HRKracht, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 3. De Opdrachtgever is zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HRKracht niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in lid 2 van dit artikel bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.


ARTIKEL 13. RELATIEBEDING

 1. De Opdrachtgever zal zich, zowel tijdens als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na afloop van de Freelanceovereenkomst, onthouden van het doen van aanbiedingen aan en/of het (direct dan wel indirect) in dienst nemen van de Freelancer(s), die met de uitvoering van de Freelanceovereenkomst is (zijn) belast tijdens, tenzij HRKracht de Opdrachtgever hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel genoemde bod verbeurt de Opdrachtgever, ten gunste van HRKracht, een onmiddellijk door HRKracht opeisbare boete van € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend Euro) per incident.


DEEL III BEPALINGEN INZAKE WERVING EN SELECTIE

ARTIKEL 14. WERVINGSOPDRACHTEN

 1. HRKracht en de Opdrachtgever stellen per Wervingsopdracht een Opdrachtbevestiging op.
 2. Een Wervingsopdracht eindigt op het moment dat de Opdrachtgever de Kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen, ná de in artikel 16 (Benodigde gegevens en verplichting HRKracht) bedoelde termijn, de Wervingsopdracht intrekt of opzegt.


ARTIKEL 15. BENODIGDE GEGEVENS EN VERPLICHTING HRKRACHT

De Opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een Wervingsopdracht aan HRKracht alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie van een Kandidaat. HRKracht spant zich in om binnen vier (4) weken (of binnen de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen andere termijn) nadat de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee Kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.


ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. HRKracht verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Wervingsopdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarin zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Voor zover de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze gegevens toestemming van de betrokkene is vereist, gaat HRKracht er van uit dat de Opdrachtgever over deze toestemming beschikt. De Opdrachtgever is jegens HRKracht aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zal HRKracht vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake.
 3. Gegevens van Kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving te worden behandeld en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van de Kandidaat en HRKracht.


ARTIKEL 17. NON-DISCRIMINATIE

Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van HRKracht, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.


ARTIKEL 18. VERGOEDING

 1. Voor iedere Plaatsing is de Opdrachtgever een Bemiddelingsvergoeding aan HRKracht verschuldigd ter grootte van het in de Opdrachtbevestiging of de Introductiebrief genoemde percentage van het jaarinkomen van de Kandidaat bij de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Dit jaarinkomen omvat al hetgeen de Kandidaat in een periode van twaalf maanden na indiensttreding (aanvang werkzaamheden) feitelijk aan salaris (beloning) inclusief vakantiebijslag, dertiende maand, provisie en eventueel andere overeengekomen emolumenten zou hebben genoten. Bij succesvolle bemiddeling voor een vaste baan zal HRKracht de Opdrachtgever factureren op het moment dat werkgever en werknemer samen overeenstemming hebben bereikt in de vorm van een getekend arbeidscontract.
 2. De Wervingskosten zullen apart door HRKracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de Bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de Wervingskosten staat vermeld in de Opdrachtbevestiging of Introductiebrief.
 3. De Bemiddelingsvergoeding en de Wervingskosten zijn ter dekking van de in de Opdrachtbevestiging genoemde activiteiten en instrumenten van HRKracht. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de Opdrachtgever toegepast en kunnen separaat aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Reis- en/of verblijfkosten van de Kandidaten, gemaakt in verband met de selectieprocedure, zullen door HRKracht aan de Kandidaten worden vergoed. HRKracht brengt deze kosten in rekening aan de Opdrachtgever, die deze kosten aan HRKracht zal voldoen.
 5. De Opdrachtgever is de Bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien HRKracht er niet in is geslaagd een geschikte Kandidaat te selecteren. De Opdrachtgever is de Wervingskosten, de in lid 3 van dit artikel bedoelde aanvullende kosten en de in lid 4 van dit artikel bedoelde reis- en verblijfkosten evenwel te allen tijde wel verschuldigd aan HRKracht. 
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 (Aansprakelijkheid) zal HRKracht, indien de Kandidaat binnen een termijn van twee (2) maanden na aanvang van de arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de Kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende Kandidaat te werven en te selecteren, zonder dat de Opdrachtgever daarvoor (wederom) een Bemiddelingsvergoeding is verschuldigd. De Opdrachtgever is in dat geval wel de Wervingskosten, de in lid 3 van dit artikel bedoelde aanvullende kosten en de in lid 4 van dit artikel bedoelde reis- en verblijfkosten verschuldigd aan HRKracht. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van twee (2) maanden eindigt, blijft de Opdrachtgever ook de Bemiddelings-vergoeding onverminderd verschuldigd. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig conform Artikel 19, lid 1 voldoet of heeft voldaan aan haar betalingsverplichting, vervalt bovengenoemde inspannings- verplichting tot het moment dat Opdrachtgever hieraan heeft voldaan.


ARTIKEL 19. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de Kandidaat. HRKracht zal voorafgaande aan en tijdens de werving en de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. HRKracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als de Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) met een Kandidaat is aangegaan.
 2. HRKracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door HRKracht in het kader van een Wervingsopdracht of Introductie aangeboden Kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden, (mede) als gevolg van de opdracht uitvoering door HRKracht, een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) is aangegaan.
 3. HRKracht heeft de intentie om iedere Wervingsopdracht succesvol te vervullen maar heeft terzake uitsluitend een inspanningsverplichting. HRKracht aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een Wervingsopdracht, al dan niet binnen de in artikel 16 (Benodigde gegevens en verplichting HRKracht).


ARTIKEL 20. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden facturen van HRKracht binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Wanneer binnen dertig (30) dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment aan HRKracht een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend. HRKracht is vanaf dat moment bovendien gerechtigd haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 250,- per vordering), tenzij HRKracht meer kosten heeft gemaakt, in welk geval de Opdrachtgever de volledige buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.


ARTIKEL 21. CONCURRENTIE EN SCHADELOOSSTELLING

 1. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HRKracht verboden om gedurende één jaar na het eindigen van de Wervingsopdracht of gedurende één jaar na de Introductie, met een Kandidaat die door HRKracht is voorgesteld en in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de Opdrachtgever het in lid 1 van dit artikel genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een onmiddellijke opeisbare schadeloosstelling aan HRKracht verschuldigd ter grootte van de voor de Plaatsing van de desbetreffende Kandidaat geldende Bemiddelingsvergoeding.


DEEL IV BEPALINGEN INZAKE HET AANNEMEN VAN HUMAN RESOURCES OPDRACHTEN IN EIGEN BEHEER

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt, alsmede enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/ of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
 2. HRKracht: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 3. Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan HRKracht om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Werkzaamheden: al hetgeen HRKracht ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onder neemt c.q. doet maken en/of ondernemen, zoals, maar niet beperkt tot, het ontwerpen, ontwikkelen, beheren, ter beschikking stellen en onderhouden van diensten en producten op het gebied van HR.
 5. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
 6. Overeenkomst : de overeenkomst tussen HRKracht en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
 7. Derden: een andere partij dan HRKracht of Opdrachtgever, veelal een door HRKracht te selecteren partij aan wie uitvoering van overeengekomen opdrachten wordt gedelegeerd middels onder aannemingsovereenkomst.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten van/met HRKracht tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van HRKracht, hierna te noemen: “de voorwaarden”, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door HRKracht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door HRKracht niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige Overeenkomst.
 4. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HRKracht, voor de uitvoering waarvan door HRKracht derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meerdere bepaling(en) in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HRKracht en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietig de bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van HRKracht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer tegen de gestelde prijs geleverd kan worden.
 2. HRKracht kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HRKracht daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HRKracht anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HRKracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


ARTIKEL 4. UITVOERING EN LEVERING; CONTRACTDUUR EN TERMIJNEN

 1. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door HRKracht, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door HRKracht, respectievelijk de dag waarop HRKracht een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.
 2. De overeenkomst tussen HRKracht en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HRKracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HRKracht worden verstrekt.
 4. De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat HRKracht alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door HRKracht is ontvangen.
 5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van HRKracht ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Is voor de uitvoering of voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever HRKracht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HRKracht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Overschrijding van de termijn verplicht HRKracht niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 1. HRKracht is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HRKracht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 3. Indien buiten de schuld van HRKracht vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn van uitvoering of levering voor zover nodig verlengd.
 4. De wijze van aanlevering en/of verzending geschiedt op de wijze als bepaald door HRKracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HRKracht gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HRKracht daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HRKracht zijn verstrekt, heeft HRKracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. HRKracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HRKracht is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Voor zover het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat de activiteiten gedeeltelijk op de locatie van de Opdrachtgever worden uitgevoerd, zullen daar praktische afspraken over worden gemaakt tussen Opdrachtgever en HRKracht. Op de locatie van de Opdrachtgever neemt HRKracht de daar geldende huisregels in acht. Indien de activiteiten op de locatie van de Opdrachtgever worden uitgevoerd, verschaft Opdrachtgever HRKracht kosteloos de toegang.


ARTIKEL 5. DERDEN

 1. HRKracht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien door HRKracht of door HRKracht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HRKracht zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HRKracht gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HRKracht bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HRKracht op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HRKracht een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


ARTIKEL 7. PRIJZEN

 1. De door HRKracht opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele transport-, verzend-, en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien HRKracht met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HRKracht niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 7.2 onverkort van toepassing ten aanzien van de door HRKracht nog te verrichten diensten.
 4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij HRKracht alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.
 5. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij HRKracht geldende uurtarieven en de eventueel gemaakte productiekosten.
 6. Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.


ARTIKEL 8. BETALINGEN EN INCASSOKOSTEN

 1. Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HRKracht aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HRKracht aangegeven. HRKracht is te allen tijde gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is HRKracht steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, als mede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. HRKracht heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. HRKracht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HRKracht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HRKracht verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien HRKracht echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Door HRKracht in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij HRKracht door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 10. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 9. OVERMACHT

 1. HRKracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HRKracht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HRKracht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HRKracht of van derden daaronder begrepen. HRKracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HRKracht zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. HRKracht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel HRKracht ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HRKracht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien HRKracht aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. HRKracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HRKracht is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien HRKracht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HRKracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
 4. De aansprakelijkheid van HRKracht is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. HRKracht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HRKracht aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HRKracht toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HRKracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HRKracht B.V.. In dat geval is de totale schadevergoeding, indien aansprakelijkheid vaststaat, beperkt tot maximaal het bedrag dat HRKracht in het kader van een opdracht of, als dat minder is, in een jaar als honorarium is gedeclareerd.


ARTIKEL 11. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en HRKracht hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor het einde van de kalendermaand.
 2. HRKracht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst HRKracht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HRKracht kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is HRKracht bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HRKracht kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HRKracht op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HRKracht de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien HRKracht tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is HRKracht gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HRKracht gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HRKracht vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HRKracht op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. HRKracht behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HRKracht heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Modellen, concepten, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en in het advies of opdrachtresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van HRKracht, tenzij met Opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Openbaarmaking kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van HRKracht. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn / haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel en de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart HRKracht zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.


ARTIKEL 13. VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever vrijwaart HRKracht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan HRKracht toerekenbaar is.
 2. Indien HRKracht uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden HRKracht zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HRKracht, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HRKracht en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HRKracht partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HRKracht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HRKracht het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.